ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากระเทียมจีน

วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ วัชรี สุขวิวัฒน์ และ บุญแถม ถาคำฟู รายงานผลงานวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เชียงราย. 2540 อายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาเป็นวิธีการที่สำคัญมาก ในการยืดอายุการเก็บ รักษากระเทียมการเก็บเกี่ยวกระเทียมในอายุที่เหมาะสม ทำให้หัวกระเทียมมีการสะสม อาหารได้เต็มที่และมีการพัฒมนาของเซลได้อย่างสมบูรณ์ ยากต่อการทำลายของโรคและ แมลง จึงมีคุณภาพดีทั้งทาง ด้านสารอาหารและการเก็บรักษา ส่วนวิธีการเก็บรักษาที่จะ นำเข้ามาศึกษาแทนแบบดั้งเดิมคือแบบจุกและแบบแขวน คือการคัดกระเทียมเป็นหัวๆ และ เก็บในถุงตาข่ายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาและยังใช้สำหรับการนำ เครื่องจักรกลสำหรับการเก็บเกี่ยวมาใช้ในแรงงานที่จะหายากในอนาคต การดำเนินงาน วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุ การเก็บรักษากระเทียม โดยมีจุดหมายไว้ว่า จะได้อายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่ เหมาะสมอย่างน้อย 1 วิธี วิธีดำเนินการ ปลูกกระเทียมจีน 1 บำรุงรักษาตามขั้นตอนการปลูกกระเทียม เมื่อกระเทียมอายุได้ 115 125 และ 135 วันหลังปลูก เก็บเกี่ยวและนำมาเก็บรักษา 3 วิธีคือ มัดจุกแขวน ตัด กระเทียมเป็นหัวๆ แล้วเก็บในถุงตาข่ายและกองสุมกับพื้น วางแผนการทดลองแบบ ใน ถุงตาข่าย และวางสุมกับพื้น วางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in RCB บันทึก ข้อมูลต่างๆ ได้แก่น้ำหนักผลผลิตสดหลังเก็บเกี่ยว ข้อมูลคุณภาพกระเทียมหลังการเก็บ รักษาทุกๆเดือนบันทึกน้ำหนักผลผลิตที่เหลือ ลักษณะคุณภาพของกระเทียมหลังการเก็บ รักษาทุกๆเดือน บันทึกน้ำหนักผลผลิตที่เหลือ ลักษณะของกระเทียมที่ผิดปกติซึ่งจะต้อง คัดทิ้ง และอายุกาารเก็บรักษา สรุปผลการทดลอง ปลูกกระเทียมพันธุ์จีน 1 บำรุงรักษาตามขั้นตอนการปลุกกระเทียมเพื่อขยายพันธุ์ ให้ได้จำนวนพันธุ์กระเทียมจีน 1 เพียงพอสำหรับการปลูกทดลองยังไม่ได้ดำเนินการเก็บ รักษาตามกรรมวิธี เพราะมีกระเทียมไม่เพียงพอ