ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

  • การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส (ทางกายภาพ) ขึ้นอยู่กับลักษณะกลิ่นรสและพื้นผิว
  • การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (สารเคมี) โดยใช้วิธี AOAC (2016)
  • การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส (ทางกายภาพ) ขึ้นอยู่กับลักษณะกลิ่นรสและพื้นผิว
  • 3.1 การนับจานรวม จำนวนนี้รวมถึงเชื้อโรคทั้งหมดและเชื้อโรคที่ไม่ใช่และใช้เพื่อกำหนดสถานะของอาหารที่ถูกสุขอนามัยโดยใช้การอ้างอิงจาก FDA BAM ออนไลน์ 2001
  • 3.2 การทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มโดยใช้การอ้างอิงจาก FDA BAM ออนไลน์ปี 2544
  • 3.3 การทดสอบยีสต์และเชื้อราโดยใช้การอ้างอิงจาก FDA BAM ออนไลน์ปี 2544